DR.PSY tổ chức thường kỳ những buổi đào tạo, giám sát cả về kiến thức và thực hành cho các sinh viên chuyên ngành Tâm lý, tâm thần được học và nâng cao năng lực thực hành của mình

Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên

Quyền của học viên

- Được nhận vào đúng chương trình đào tạo, talkshow…đã đăng kí nếu đủ điều kiện và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ cá nhân theo quy định

- Được nhận vào đúng chương trình đào tạo, talkshow…đã đăng kí nếu đủ điều kiện và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ cá nhân theo quy định

- Được tôn trọng và đối xử bình đẳng

- Được cung cấp đầy đủ thông tin, học liệu về chương trình đào tạo, talkshow… đã đăng kí

- Được cấp giấy chứng nhận đầy đủ và ngay sau khóa khọc (áp dụng với những khóa học có giấy chứng nhận)

- Được sử dụng thư viện kiến thức, trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học trực tiếp tại văn phòng và trên các nền tảng khác (app, web, fanpage…) của DR.PSY

- Được hưởng chính sách ưu tiên tham gia ứng tuyển các vị trí fulltime hoặc partner của DR.PSY

- Được chăm lo sức khỏe tinh thần miễn phí nếu cần thiết trong suốt quá trình học tập.

- Được trực tiếp kiến nghị về quy trình đào tạo, tổ chức talkshow…các quy trình khác của DR.PSY có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của học viên

- Được hỗ trợ giám sát ca theo tiêu chuẩn của từng chương trình đào tạo.

Nghĩa vụ của học viên

- Chấp hành các quy định của DR.PSY trong từng chương trình đào tạo, talkshow…cụ thể

- Tôn trọng đồng nghiệp, diễn giả, giảng viên và các nhân sự khác tổ chức và thực hiên chương trình.

- Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong suốt quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn minh

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định đạo đức nghề nghiệp

- Đóng học phí, lệ phí đúng thời hạn quy định

- Thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo kế hoạch và chương trình đào tạo đã đề ra.

- Giữ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng và bí mật liên quan đến công ty, trung tâm và các cá nhân khác.